Handelsbetingelser

Handelsbetingelser – Privat

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer af Meta produkter og abonnementer, herunder software, fra Meta Trak Danmark ApS (herefter MTD) til kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Uden MTD’s udtrykkelige skriftlige accept er ingen ændring eller forbehold, som indføjes i dokumenter eller anden måde fremsættes af køber, gyldig.

2. Tilbud

Med mindre andet er udtrykkeligt anført, er MTD’s tilbud alene at betragte som opfordring til at gøre tilbud, hvorfor aftale først sluttes ved MTD’s skriftlige accept i form af en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen er således sammen med disse betingelser og til enhver tid gældende prisblad at betragte som det samlede aftale- grundlag mellem parterne.

I tilfælde af at MTD vælger at afgive et bindende tilbud, og uden at der er anført en særlig acceptfrist, så bortfalder dette uden yderligere varsel 15 dage efter tilbuddets datering, såfremt overensstemmende accept ikke er kommet frem til MTD. Dokumentation og anden teknisk information der er overladt kunden, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.
Kataloger, brochurer, prislister m.v., herunder informationer på hjemmeside, samt oplysninger om mål, vægt og særlige egenskaber er alene at betragte som vejledende og kun bindende for MTD, når de er udtrykkeligt anført i ordrebekræftelsen.

3. Pris

Alle priser og abonnementstyper fremgår af separat prisblad, hvorpå alle priser er i danske kroner og angivet inklusive moms og eventuelle statsafgifter, men eksklusiv leveringsomkostninger til kundens adresse.
Alle priser er afgivet på grundlag af tilbudsdagens gældende materialepriser, valutakurser samt told- og fragtsatser.
Ved ændring af ovennævnte prisfaktorer – eller ved indførelse af nye afgifter – forbeholder MTD sig ret til at foretage reguleringer af priserne frem til tidspunktet for levering.
MTD forbeholder sig ret til at ændre abonnementspriser med et varsel på 30 dage.
Ændringer af priser for engangsydelser samt prisforhøjelser der skyldes ændringer i forbrugsafgifter, skatter eller afgifter kan dog gennemføres uden forudgående varsel.
Såfremt kunden ikke vil acceptere de varslede forhøjelser af priserne, kan abonnementet opsiges i varslingsperioden med 21 dages varsel. Ændringer der kan ske uden forudgående varsel medfører ikke ret til opsigelse.

4. Betaling

Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser. Såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, skal betaling ske kontant ved levering.
Abonnementer betales forud, idet kunden ved aftalens indgåelse køber og betaler for de første 12 måneder.

Afhængig af abonnementstype forfalder betaling herefter kvartalsvis, halvårligt eller årligt.
Ved manuel betaling af fakturaer pålægges et gebyr på kr. 29,00 inkl. moms per faktura.
Ved overskridelse af betalingsfristen har MTD krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende procesrente. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.
Såfremt levering udskydes på grund af kundens forhold, er kunden medmindre andet er skriftligt aftalt – alligevel forpligtet til at betale abonnement fra aftalens starttidspunkt. Der kan ikke ske betaling ved modregning såfremt modkravet er omtvistet.
Såfremt betaling ikke sker rettidigt, forbeholder MTD sig ret til at indstille leveringen af den løbende serverydelse. Såfremt der er sket afbrydelse af levering af ydelsen, kan MTD forlange et åbningsgebyr på kr. 250,00 for genetablering af ydelsen.

5. Kommunikation

Al kommunikation mellem MTD og kunden foregår i udgangspunktet elektronisk
Såfremt kunden ikke har oplyst en gyldig e-mailadresse kan MTD opkræve et gebyr for udsendelse af faktura på anden vis. Meddelelser mv. der sendes til den af kunden oplyste e- mailadresse, anses for værende kommet frem til kunden ved afsendelsen. Såfremt kunden i aftaleperioden får en ny e-mailadresse skal denne straks meddeles MTD.

6. Ændringsret

I den forkøbte periode kan kunden med 30 dages varsel til den første i hver måned skifte til en anden, dyrere abonnementstype, men ikke herudover skifte abonnement.
Ændringer skal meddeles skriftligt og bekræftes af MTD, før de træder i kraft efter varslingsperiodens udløb.

MTD forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre såvel tekniske som fysiske specifikationer og funktionaliteter ved det leverede, herunder i forhold til software.

7. Levering

Den i aftalen anførte leveringstid er at regne fra datoen for MTD’s skriftlige ordrebekræftelse. MTD tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen på tidspunktet for modtagelsen af kundens ordre.

Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 14 dage på grund af MTD’s forhold, som rettidig i enhver henseende.
Såfremt levering forsinkes af forhold uden for MTD’s kontrol, herunder forsinkelse ved producent, underleverandører eller under transport, kan krav kun rejses mod MTD i det omfang kravet kan overføres til ansvarlig tredjemand. Kundens krav mod MTD for forsinkelse, kan aldrig overstige den erstatning, MTD modtager fra ovennævnte tredjemand.

Levering anses at have fundet sted, når varen er kommet i kundens besiddelse eller, såfremt kunden har indgået aftale med fragtfører, når varen er overgivet til fremmed, dvs. kundens, fragtfører. Er kundens forhold skyld i, at levering ikke kan gennemføres, kan MTD vælge at opbevare varen for kundens regning, eller, efter afgivelse af påkrav herom, ophæve handlen.

Abonnementsperiodens begyndelsestidspunkt er tidspunktet for første gang installationen aktiveres, og kode samt aftale fremsendes til kunden via mail eller sms.
Abonnementet er fortløbende og forlænges automatisk, medmindre det forinden opsiges af kunden eller af MTD i henhold til disse betingelsers bestemmelse herom.

8. Opsigelse og ophør

Efter udløbet af den forkøbte periode kan abonnementsaftalen opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udløbet af en måned.
Opsigelse skal ske skriftligt med brev eller e-mail.

Såfremt kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til de aftalte vilkår eller disse betingelser, har MTD ret til at ophæve

aftalen. Ophævelse kan i så fald ske hvis kunden ikke har afhjulpet misligholdelsen indenfor en ved påkrav meddelt rimelig frist, eller straks i tilfælde af at misligholdelsen ikke kan afhjælpes eller der foreligger grov eller gentagen misligholdelse fra kundens side. Op- hævelsen skal meddeles kunden skriftligt, men har virkning fra MTD’s beslutning om ophævelse.

Misligholdelse, der efter MTD ́s valg kan medføre ophævelse af aftalen, omfatter eksempelvis betalingsmisligholdelse, kundens tilbageholdelse af, eller afgivelse af forkerte, oplysninger, som er nødvendige for MTD til abonnements- eller købsaftalens opfyldelse. Forsømmelse fra kundens side om at orientere brugeren om, og indhente dennes eventuelle samtykke til, at der ved Meta-enheden sker løbende logning og registrering mv., anses altid som væsentlig misligholdelse i forhold til MTD.

9. Mangler og reklamation

Det påhviler kunden at undersøge varen straks efter modtagelsen. Såfremt kunden vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han uden ugrundet ophold orientere MTD herom.

Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til MTD uden ugrundet ophold efter, at manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.
Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal en sådan meddelelse gives straks.

Såfremt køberen ikke skriftligt underretter MTD om en mangel indenfor de frister, som er angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
Fejl eller driftsforstyrrelser skal anmeldes til MTD. MTD foretager afhjælpning inden for virksomhedens normale åbningstider.

10. Ansvarsbegrænsning

MTD forpligter sig til efter eget valg enten at ombytte leverancer, som er mangelfulde, eller foretage afhjælpning, i begge tilfælde under forudsætning af at der er reklameret rettidigt.
MTD ́s ansvar omfatter kun mangler, som er gjort gældende over- for MTD inden 2 år fra den dag, hvor produkterne blev leveret til kunden.

Såfremt kunden har reklameret over en mangel, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som MTD bærer ansvaret for, har MTD ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har påført selskabet.

Såfremt eventuel demontering og montering medfører ændring i andet end produkterne, påhviler arbejdet og omkostninger herved kunden.
Ansvaret omfatter som eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køber, og ændringer foretaget uden MTD ́s skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage eller forringelse.

MTD har intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfulde leverancer udover det ovenfor beskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. MTD har intet ansvar for tab som skyldes forstyrrelser eller nedbrud som følge af opdateringer af Meta’s serversystem eller for datatab i denne forbindelse.

Et eventuelt erstatningsansvar for MTD kan ikke overstige værdien af den defekte enhed eller summen af 3 måneders samlede abonnementsydelser.

11. Produktansvar

Bortset fra det ansvar, der måtte følge af ufravigelige lovregler, er MTD ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen på personer eller løsøre (produktansvar). Der er herunder særskilt ikke ansvar for følgende skader:

A) på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens leverancen er i kundens besiddelse
B) på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.
MTD’s ansvar som følge af tingskade, herunder skade på fast ejendom er begrænset til kr. 10.000,00 pr. skadesbegivenhed. Kunden skal holde MTD skadesløs i det omfang MTD pålægges ansvar overfor tredjemand for skader og tab, som MTD efter foranstående afsnit ikke er ansvarlig for overfor kunden.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. MTD og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af varerne.

12. Persondata

Til brug for MTD’s servicering af kunden, skal kunden ved aftale- indgåelsen oplyse navn, adresse, telefonnummer samt e- mailadresse.
MTD indsamler og behandler alene personoplysninger indsamlet via Meta-trackeren, såfremt kunden har givet samtykke hertil. Indsamlet data fra MTD ́s side om Meta-trackerens positioner opbevares ikke over en længere periode end nødvendigt for at opfylde formålet med aftalen. Herefter anonymiseres data, således at enhver direkte eller indirekte mulighed for at identificere fysiske personer ud fra disse data bliver umuliggjort. De anonymiserede data opbevares og anvendes alene til statistiske formål.

MTD’s behandling af personoplysninger sker i øvrigt i overensstemmelse med MTD’s persondatapolitik.

13. Reklamationsret

MTD yder 2 års reklamationsret på komponenter samt software.

14. Returnering

Reklamerede varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og med samtidig aflevering af fejlbeskrivelse. Returvarer skal ved- ægges følgeseddel med angivelse af fakturanummer samt antal.

15. Tvistigheder

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, og alt hvad der har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole, idet bemærkes, at den internationale købelov ikke finder anvendelse på retsforholdet mellem kunden og MTD. Værneting er retten i Svendborg.

Handelsbetingelser – Erhverv

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer af Meta produkter og abonnementer, herunder software, fra Meta Trak Danmark ApS (herefter MTD) til kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Uden MTD’s udtrykkelige skriftlige accept er ingen ændring eller forbehold, som indføjes i dokumenter eller anden måde fremsættes af køber, gyldig.

2. Tilbud

Med mindre andet er udtrykkeligt anført, er MTD’s tilbud alene at betragte som opfordring til at gøre tilbud, hvorfor aftale først sluttes ved MTD’s skriftlige accept i form af en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen er således sammen med disse betingelser og til enhver tid gældende prisblad at betragte som det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

I tilfælde af at MTD vælger at afgive et bindende tilbud, og uden at der er anført en særlig acceptfrist, så bortfalder dette uden yderligere varsel 15 dage efter tilbuddets datering, såfremt overensstemmende accept ikke er kommet frem til MTD. Dokumentation og anden teknisk information der er overladt kunden, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.
Kataloger, brochurer, prislister m.v., herunder informationer på hjemmeside, samt oplysninger om mål, vægt og særlige egenskaber er alene at betragte som vejledende og kun bindende for MTD, når de er udtrykkeligt anført i ordrebekræftelsen.

3. Pris

Alle priser og abonnementstyper fremgår af separat prisblad, hvorpå alle priser er i danske kroner og angivet eksklusive moms og eventuelle statsafgifter samt leveringsomkostninger til kundens adresse.
Alle priser er afgivet på grundlag af tilbudsdagens gældende materialepriser, valutakurser samt told- og fragtsatser.
Ved ændring af ovennævnte prisfaktorer – eller ved indførelse af nye afgifter, forbeholder MTD sig ret til at foretage reguleringer af priserne frem til tidspunktet for levering.
MTD forbeholder sig ret til at ændre abonnementspriser med et varsel på 30 dage.
Ændringer af priser for engangsydelser samt prisforhøjelser der skyldes ændringer i forbrugsafgifter, skatter eller afgifter kan dog gennemføres uden forudgående varsel.
Såfremt kunden ikke vil acceptere de varslede forhøjelser af priserne, kan abonnementet opsiges i varslingsperioden med 21 dages varsel. Ændringer der kan ske uden forudgående varsel medfører ikke ret til opsigelse.

4. Betaling

aftalt mellem parterne, skal betaling ske kontant ved levering.
Abonnementer betales forud, idet kunden ved aftalens indgåelse køber og betaler for de første 12 måneder.

Afhængig af abonnementstype forfalder betaling herefter kvartalsvis, halvårligt eller årligt.
Ved manuel betaling af fakturaer pålægges et gebyr på kr. 29,00 inkl. moms per faktura.
Ved overskridelse af betalingsfristen har MTD krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen med en morarente på 2% pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger. Såfremt levering udskydes på grund af kundens forhold, er kunden – medmindre andet er skriftligt aftalt – alligevel forpligtet til at betale

Abonnement fra aftalens starttidspunkt. Der kan ikke ske betaling ved modregning såfremt modkravet er omtvistet.
Såfremt betaling ikke sker rettidigt, forbeholder MTD sig ret til at indstille leveringen af den løbende serverydelse. Såfremt der er sket afbrydelse af levering af ydelsen, kan MTD forlange et åbningsgebyr på kr. 250,00 for genetablering af ydelsen.

5. Ejendomsforbehold

MTD forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt til MTD.
Kunden tildeles en ikke-eksklusiv brugsret til softwaren. Kunden erhverver ingen rettigheder til softwaren. Brugsretten er betinget af, at der er oprettet samt betales til et abonnement hos MTD.

6. Kommunikation

Al kommunikation mellem MTD og kunden foregår i udgangspunktet elektronisk
Såfremt kunden ikke har oplyst en gyldig e-mailadresse kan MTD opkræve et gebyr for udsendelse af faktura på anden vis. Meddelelser mv. der sendes til den af kunden oplyste e- mailadresse, anses for værende kommet frem til kunden ved afsendelsen. Såfremt kunden i aftaleperioden får en ny e- mailadresse skal denne straks meddeles MTD.

7. Ændringsret

I den forkøbte periode kan kunden med 30 dages varsel til den første i en måned skifte til anden, dyrere abonnementstype, men ikke herudover skifte abonnement.
Ændringer skal meddeles skriftligt og bekræftes af MTD, før de træder i kraft efter varslingsperiodens udløb.

MTD forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre såvel tekniske som fysiske specifikationer og funktionaliteter ved det leverede, herunder i forhold til software.

8. Levering

Den i aftalen anførte leveringstid er at regne fra datoen for MTD ́s skriftlige ordrebekræftelse. MTD tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen på tidspunktet for modtagelsen af kundens ordre.

Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 14 dage på grund af MTD’s forhold, som rettidig i enhver henseende.
Såfremt levering forsinkes af forhold uden for MTD’s kontrol, herunder forsinkelse ved producent, underleverandører eller under transport, kan krav kun rejses mod MTD i det omfang kravet kan overføres til ansvarlig tredjemand. Kundens krav mod MTD for forsinkelse, kan aldrig overstige den erstatning, MTD modtager fra ovennævnte tredjemand.

Levering af varer sker ab lager. I mangel af anden skriftlig aftale anses levering at have fundet sted ved varens overgivelse til fremmed fragtfører.
Abonnementsperiodens begyndelsestidspunkt er tidspunktet for første gang installationen aktiveres, og kode samt aftale fremsendes til kunden via mail eller sms.

Abonnementet er fortløbende og forlænges automatisk, medmindre det forinden opsiges af kunden eller af MTD i henhold til disse betingelsers bestemmelse herom.

9. Opsigelse og ophør

Efter udløbet af den forkøbte periode kan abonnementsaftalen opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udløbet af en måned.
Opsigelse skal ske skriftligt med brev eller e-mail.
Såfremt kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til de aftalte vilkår eller disse betingelser, har MTD ret til at ophæve aftalen. Ophævelse kan i så fald ske hvis kunden ikke har afhjulpet misligholdelsen indenfor en ved påkrav meddelt rimelig frist, eller straks i tilfælde af at misligholdelsen ikke kan afhjælpes eller der foreligger grov eller gentagen misligholdelse fra kundens side. Op- hævelsen skal meddeles kunden skriftligt, men har virkning fra MTD ́s beslutning om ophævelse.
Misligholdelse, der efter MTD ́s valg, kan medføre ophævelse af aftalen omfatter eksempelvis betalingsmisligholdelse, kundens tilbageholdelse af, eller afgivelse af forkerte, oplysninger, som er nødvendige for MTD til abonnements- eller købsaftalens opfyldelse. Forsømmelse fra kundens side om at orientere slutbrugeren om, og indhente dennes eventuelle samtykke til, at der ved Meta-enheden sker løbende logning og registrering mv., anses altid som væsentlig misligholdelse i forhold til MTD.

10. Mangler og reklamation

Det påhviler kunden at undersøge varen straks efter modtagelsen. Såfremt kunden vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 8 arbejdsdage efter levering orientere MTD herom.

Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til MTD uden ugrundet ophold efter, at manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.
Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal en sådan meddelelse gives straks.

Såfremt køberen ikke skriftligt underretter MTD om en mangel indenfor de frister, som er angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
Fejl eller driftsforstyrrelser skal anmeldes til MTD. MTD foretager afhjælpning inden for virksomhedens normale åbningstider.

11. Ansvarsbegrænsning

MTD forpligter sig til efter eget valg enten at ombytte leverancer, som er mangelfulde, eller foretage afhjælpning, i begge tilfælde snarest muligt, under forudsætning af at der er reklameret rettidigt.

MTD ́s ansvar omfatter kun mangler, som er gjort gældende over- for MTD inden 1 år efter den dag, hvor produkterne blev leveret til kunden. Såfremt kunden har reklameret over en mangel, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som MTD bærer ansvaret for, har MTD ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har påført selskabet.

Såfremt eventuel demontering og montering medfører ændring i andet end produkterne, påhviler arbejdet og omkostninger herved kunden.
Ansvaret omfatter som eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køber, og ændringer foretaget uden MTD ́s skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage eller forringelse.

MTD har intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfulde leverancer udover det ovenfor beskrevne. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. MTD har intet ansvar for tab som skyldes forstyrrelser eller nedbrud som følge af opdateringer af Meta’s serversystem eller for datatab i denne forbindelse.

Et eventuelt erstatningsansvar for MTD kan ikke overstige værdien af den defekte enhed eller summen af 3 måneders samlede abonnementsydelser.

Metatrak opfylder F&P´s forsikringsbestemmelser med kontrol attest godkendelse 118-26906.

12. Produktansvar

MTD er efter produktansvarsloven ansvarlig for skade forvoldt af leverancen på personer eller forbrugerting (forbrugertingsskade).

Det er dog særskilt aftalt, at der ikke ansvar for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse fremstillede produkter som følge af leverancen forårsager.

Det er endvidere aftalt, at MTD’s ansvar som følge af skadesbegivenheder, der falder uden for området for produktansvarsloven (dvs. erhvervstingskade) – over for Kunden – er begrænset til kr. 100.000,00 pr. skadesbegivenhed. 

Såfremt en tredjepart, som følge af en skadesbegivenhed, der falder uden for området for produktansvarsloven (erhvervstingskade), retter krav direkte mod MTD, er det aftalt, at Kunden skal friholde MTD for alle krav over kr. 100.000,00 pr. skadesbegivenhed.  

Kunden skal holde MTD skadesløs i det omfang MTD pålægges ansvar overfor tredjemand for skader og tab, som MTD efter foranstående afsnit ikke er ansvarlig for overfor kunden.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. MTD og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af varerne.

13. Persondata

Til brug for MTD’s servicering af kunden, skal kunden ved aftaleindgåelsen oplyse navn, adresse, telefonnummer samt e- mailadresse. Såfremt kunden er en juridisk person skal selskabsform samt cvr-nummer tillige oplyses.

Det påhviler MTD, i henhold til gældende lovgivning på området, at informere slutbrugere om, at der kontinuerligt sker registrering, videregivelse og indsamling af Meta-enhedens placering samt de øvrige oplysninger, som måtte indgå i slutbrugerens abonnementstype, herunder også personoplysninger.

Det påhviler MTD at sikre, at slutbrugere er fuldt informeret om, og har afgivet et eventuelt nødvendigt samtykke til, at der sker denne indsamling, registrering og behandling af personoplysninger. 
Indsamlet data fra MTD ́s side om Meta-trackerens positioner opbevares ikke over en længere periode end nødvendigt for at opfylde formålet med aftalen. Herefter anonymiseres data, således at enhver direkte eller indirekte mulighed for at identificere fysiske personer ud fra disse data bliver umuliggjort. De anonymiserede data opbevares og anvendes alene til statistiske formål.
MTD’s behandling af personoplysninger sker i øvrigt i overensstemmelse med MTD’s persondatapolitik.

14. Garanti/reklamationsret

MTD yder garanti på komponenter samt software i samme udstrækning som underleverandører til MTD. MTD yder 1 års reklamationsret på komponenter og software.

15. Returnering

Reklamerede varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og med samtidig aflevering af fejlbeskrivelse. Returvarer skal vedlægges følgeseddel med angivelse af fakturanummer samt antal.

16. Tvistigheder

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, og alt hvad der har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole, idet bemærkes, at den internationale købelov ikke finder anvendelse på retsforholdet mellem kunden og MTD. Værneting er retten i Svendborg.

Kurv (0)

Din kurv er tom

Subtotal
0,00 kr.
Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig 👋

Telemarken 3A

5600 Faaborg

  Tak for din henvendelse, vi vender tilbage hurtigst muligt ⏱️

  Såfremt du ikke kan vente kan du ringe til os på: +45 62617755

  Rådgivning

  Vi står altid klar til at hjælpe dig og rådgive dig om hvilket produkt du skal have

   Prismatch

   Vi har prismatch på alle vores produkter. Se mere her

    Indhent pris